Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu. OK, rozumiem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

VAKOMTEK.COM

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

8. PRZERWY TECHNICZNE

9. PRAWA AUTORSKIE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.vakomtek.com prowadzony jest przez spółkę VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Okólna 26, 61-315 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 8000000,00 zł w całości wpłacony; NIP 9721232691, REGON 301792620, adres poczty elektronicznej: sales@vakomtek.com oraz numer telefonu: +48 (61) 652 91 89.

1.2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (tj. z wyłączeniem konsumentów oraz podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem ani podmiotem, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.vakomtek.com/PL-H197/b2b.html.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Okólna 26, 61-315 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 8 000 000,00 zł w całości wpłacony; NIP 9721232691, REGON 301792620, adres poczty elektronicznej: sales@vakomtek.com oraz numer telefonu: +48 (61) 652 91 89.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem ani podmiotem, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu ze Sprzedawcą.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Ze Sklepu Internetowego oraz dostępnych w nim Usług Elektronicznych może korzystać każdy Usługobiorca.

2.2. Usługi Elektroniczne Sklepu Internetowego są co do zasady bezpłatne, z wyjątkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w rezultacie złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę, co pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.

2.3. Korzystanie z Formularza Zamówienia i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę.

2.4. Konto – korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji przez Usługobiorcę, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) manualnej aktywacji Konta przez Usługodawcę po weryfikacji danych Usługobiorcy. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa (login) oraz hasło. Usługobiorca obowiązany jest również załączyć dokument poświadczający prawidłowość podanego numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS – prawidłowość podanego numeru KRS oraz wybrać jedną z dostępnych walut, w której zamierza rozliczać się z Usługodawcą z tytułu zawieranych Umów Sprzedaży.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Usługobiorcy bez informowania Usługobiorcy o przyczynie tej decyzji.

Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

Usługobiorca nie może posiadać więcej niż jednego Konta w Sklepie Internetowym w tym samym czasie.

Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

Usługobiorca ma prawo umożliwić korzystanie z Konta upoważnionym przez siebie osobom, z którymi pozostaje w ścisłych relacjach zawodowych (np. współpracownikom, pracownikom, zleceniobiorcom), z zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za działania i zaniechania własne. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@vakomtek.com. Usunięcie Konta przez Usługobiorcę pozostaje bez wpływu na już złożone, realizowane lub wykonane Zamówienia. Usunięcie Konta powoduje usunięcie również wszystkich danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Sklepu Internetowego.

2.5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się na Konto przez Usługobiorcę. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: rodzaj Produktu/ów oraz ilość Produktu/ów.

Zamówienie nie wymaga podawania przez Usługobiorcę żadnych dodatkowych danych. Zamówienie zostaje zrealizowane w oparciu o aktualne dane rozliczeniowe i adresowe podane w ramach Konta. W przypadku rozbieżności między adresem dostawy Zamówienia a adresem podanym przez Usługobiorcę w ramach Konta, Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@vakomtek.com.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@vakomtek.com.

2.7. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zalecane jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Niedozwolone jest zamieszczanie w Sklepie Internetowym treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców oraz osoby odwiedzające witrynę, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

2.10. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@vakomtek.com.

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu.

3.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną netto i podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) – w zależności od ustawień Klienta. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest złożenie przez Klienta Zamówienia o wartości netto wynoszącej co najmniej 500,00 PLN, 200,00 EUR lub 200,00 USD (z wyłączeniem kosztów dostawy). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, usługi pocztowe i dostarczenie Produktu) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia na późniejszym etapie, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

3.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów już po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może dodatkowo regulować odrębna umowa ramowa zawarta w formie pisemnej poza Sklepem Internetowym, ustalająca w szczególności indywidualne warunki dostaw albo sposobów i terminów rozliczeń między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku rozbieżności między tą umową a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo przysługuje postanowieniom tej umowy.

3.6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym przebiega według następującego schematu:

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu.

Złożenie przez Klienta Zamówienia oraz jego otrzymanie przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone automatycznym komunikatem w historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta w Sklepie Internetowym. Otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę powoduje skutek w postaci związania Klienta jego Zamówieniem.

Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego weryfikacji. Sprzedawca w ciągu kolejnych 3 Dni Roboczych potwierdza w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, że przyjął Zamówienie do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zatem dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął Zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Nieotrzymanie przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 3.6.3 Regulaminu, w razie wątpliwości nie powinno być poczytywany za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi drogą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 3.6.3 Regulaminu oraz (3) przesłanie Klientowi faktury w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Dostępne sposoby płatności wskazywane są na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.2. Termin płatności:

Klient obowiązany jest dokonać płatności z tytułu Umowy Sprzedaży na indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą warunkach, w szczególności zgodnie z udzielonym przez Sprzedawcę kredytem kupieckim.

W ramach kredytu kupieckiego Sprzedawca odracza terminy płatności za Produkty zamawiane w Sklepie Internetowym. W takim przypadku Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w uzgodnionym ze Sprzedawcą terminie, co nie wstrzymuje procesu realizacji Zamówienia.

Sprzedawca, udzielając kredytu kupieckiego, ustala w oparciu o zdolności płatnicze Klienta indywidualny limit kredytowy, co oznacza, że łączna wartość wszystkich należności Klienta wobec Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży nie może przekroczyć ustalonej kwoty brutto i to bez względu na ich wymagalność.

W przypadku nowych Klientów Sprzedawca może uzależniać rozpoczęcie realizacji Zamówienia od dokonania przedpłaty. Klient jest wtedy obowiązany do dokonania płatności w ustalonym ze Sprzedawcą terminie, lecz nie później niż przed wysłaniem lub udostępnieniem do odbioru Produktu.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu możliwa jest również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z dostawy poza granicami kraju, Klient powinien nawiązać ze Sprzedawcą kontakt w celu indywidualnego ustalenia szczegółów oraz wyceny kosztów ewentualnej dostawy zagranicznej. W pozostałym, nieuzgodnionym przez Klienta ze Sprzedawcą zakresie znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy Produktu (w tym opłatach za transport, usługi pocztowe i dostarczenie Produktu) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia na późniejszym etapie, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika, o którego wyborze sam zadecyduje.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi standardowo od 2 do 10 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O przewidywanych opóźnieniach w dostawie Produktu Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie informować Klienta, wskazując jednocześnie nowy przewidywany termin dostawy. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta, któremu udzielono kredytu kupieckiego, płatności przelewem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W pozostałych przypadkach – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu Umowy Sprzedaży.

5.5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.6. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Okólna 26, 61-315 Poznań – w Dni Robocze w godzinach od 8:15 do 16:30.

5.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 2 do 5 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta, któremu udzielono kredytu kupieckiego, płatności przelewem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W pozostałych przypadkach – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu Umowy Sprzedaży.

5.8. Termin dostawy należy rozumieć jako czas potrzebny Sprzedawcy do wysłania Zamówienia Klienta. Termin ten obejmuje zatem czas od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji aż do chwili powierzenia Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży uregulowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 471 i dalsze).

6.3. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient powinien składać drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: serwis@vakomtek.com.

6.4. Sprzedawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: (1) rodzaju oraz ilości Produktu, którego dotyczy reklamacja; (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady Produktu; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Sprzedawcy co do oceny zasadności reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może wstrzymać rozpatrzenie reklamacji do czasu otrzymania Produktu od Klienta.

6.6. W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest sprawdzenie Produktu przez Sprzedawcę, Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt na własny koszt pod ustalony ze Sprzedawcą adres, chyba że Sprzedawca zaproponował odbiór Produktu we własnym zakresie.

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.3. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia Konta lub wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta na czas trwania weryfikacji.

7.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności, udzielonego kredytu kupieckiego oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.5. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych Umów Sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.8. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży zostało spowodowane wyłącznie czynnikami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

7.9. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy/Sprzedawcy.

7.10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

8. PRZERWY TECHNICZNE

8.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Sklepu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

8.2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

8.3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Sklepu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

8.4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.

8.5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

9.2. Sklep Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Sklepu Internetowego oraz opublikowanych w nim treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Sklepu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

9.3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą wynikające z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację jego postanowień.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.